ErefEref

Uudised

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 04. aprillil 2018. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 04. aprillil 2018 kell 9.15. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 28. märtsil 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ja juhatuse ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

1. Ülevaade fondi tegevusest

Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

2. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine

Ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2017 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

3. Kasumi jaotamine

Ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2017. a summas 10 209 000 eurot jaotada järgmiselt: Eraldised reservkapitali             –  328 700 eurot;

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend)  0,68 eurot aktsia kohta –  2 191 324 eurot;

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 7 688 976 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 18. aprillil 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Täiendav korralduslik informatsioon:

Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2017. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab tutvuda EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel)  tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: [email protected] või EfTEN Real Estate Fund III AS-i aadressil saadetud kirjaga või telefoni teel 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.

Üldkoosolekul registreerimisel palume esitada:

– füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.

– juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil [email protected] või andes nimetatud dokumendi(d) üle tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00, hiljemalt 02. aprillil 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK